ประกาศ 3537

เรื่อง ขอประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกองบริหารงานบุคคล

ด้วยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มีความจำเป็นต้องการบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำสังกัดกองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี บุคลากรที่มีความสนใจให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment