ประชาสัมพันธ์ 3528

เรื่อง ขอเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดได้ที่ www.library.ssru.ac.th หรือโทรศัพท์.                02-1601155, 02-1601249

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment