ประชาสัมพันธ์ 3580

เรื่อง ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 6 เรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.mua.go.th กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์. 0-2610-5288

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment