ประชาสัมพันธ์ 3581

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดได้รับทราบข้อมูลและส่งผลงานประกวด

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment