อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์
ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ในงานการผลิตอุตสาหกรรม แบบ 4.0

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 ณห้องประชุมพระเทพวิทยาคมชั้น 3 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment