ประชาสัมพันธ์ 0063

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบริหารในสายวิชาการ หลักสูตร  “การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง” (สำหรับผู้บริหารสายวิชาการ) รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 89,000 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์. 089-9157528 และ E-mail Address : wareepom.p@ku.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment