ประชาสัมพันธ์ 0064

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course

ด้วยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ                   คุณวราภรณ์ ด่านดำรงรักษ์ โทรศัพท์. 0-2539-8821 ต่อ 203 หรือ 089-164-1880 อีเมล contact@singhabizcourse.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment