ประชาสัมพันธ์ 0096

เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จำนวน 9 หลักสูตร หากบุคลากรมีความสนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาและลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.drmanage.com สอบถามได้ที่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หมายเลขโทรศัพท์. 087-504-5068

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment