ประชาสัมพันธ์ 0099

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์. 0-4451-1013 โทรสาร. 0-4451-1013 E-mail : ed.surinpeo@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment