ประชาสัมพันธ์ 0101

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบพลเมืองดีที่ควรยกย่องของจังหวัดสุรินทร์

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกปี โดยให้เสนอชื่อภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด โทร./โทรสาร. 0-4451-2575

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment