ประชาสัมพันธ์ 0102

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 14

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา                นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 21 มกราคม 2563 จำนวน 50 ตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าสู่ระบบราชการ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี มีสมรรถนะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โทรศัพท์. 0-2356-9017 (นางวลีพรฯ) โทรสาร. 0-2143-9365

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment