วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ณ ห้องพระเทพวิทยาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัด
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง (MOU)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ นายอนุชิต ดรกันยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

โดยมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้
1. ความร่วมมือด้านการศึกษา สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรับรองประชาคมอาเซี่ยน (AEC)
2. ร่วมมือและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์ การเรียนการสอนและสถานที่ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
3.ร่วมบูรณาการระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา กับการอบรมฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาฝีมือให้กับบุคลากรของประเทศที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020

Leave a Comment