ประชาสัมพันธ์ 0307

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2563 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปประจำปี 2563 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั่วไปและเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เกิดองค์ความรู้ใหม่และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 2,500 บาท และสำหรับนิสิตนักศึกษาท่านละ 1,800 บาท ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ชื่อบัญชี “สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เลขที่บัญชี : 235-216612-2 และสมัครเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ที่ https://eduserv.ku.ac.th/ge/regis/หรือ QR Code และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์. 0-2118-0100 ต่อ 8080 หรือ 8030 โทรสาร. 0-2118-0109

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment