ประชาสัมพันธ์ 0348

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน

ด้วยคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท

รุ่นที่ 2 สำหรับผู้มีประสบการณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท

จึงเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมผู้ประเมิน โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผู้มีสิทธิ์อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา” เลขที่บัญชี 678-962960-2 และส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์. 0-3850-0000 ต่อ 6068-9,0-3881-0440 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ qarru2561@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment