ประชาสัมพันธ์ 0353

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ คือ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการกรม สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์. 0-2356-0466-70 ต่อ 2009 โทรสาร. 0-2356-0490-91

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment