ประชาสัมพันธ์ 0400

เรื่อง ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 และผลงานการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2 บรรจุเป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา และขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการผลิตผลงานที่ผ่านการพิจารณาผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น และภาพยนตร์โฆษณา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 6 ผลงาน และผลงานการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2 บรรจุเป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา และขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น โดยสามารถนำส่งได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีนางสาวอุมาพร  ปัตตานี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-4800 ต่อ4223 และ 4713 เป็นผู้ประสานงาน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment