ประชาสัมพันธ์ 0402

เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

เนื่องด้วยทางวัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ บรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการบรรพชา ถือศีลปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้รับการพัฒนาคุณธรรม การปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเป็นคนดีมีคุณภาพ ทางวัด จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ห้าง ร้าน หรือหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันสร้างทานบารมี ด้วยการรับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ โทรศัพท์. 081-076-2380 แฟกซ์ : 044-061-227

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment