ประชาสัมพันธ์ 0418

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่นจังหวัดละ 5 คน เข้ารับรางวัล (รางวัลเสมาพิทักษ์) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามประกาศฯ ที่มีความประสงค์และมีผลงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่คุณสมบัติที่กำหนด โดยความอนุเคราะห์หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบและรวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (16.30น.) ถึงกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน โทรศัพท์. 044-511014 โทรสาร. 044-511013

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment