ประชาสัมพันธ์ 0510

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้สหกรณ์รับสมัครสมาชิก เพื่อเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2563 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 และเลือกตั้งวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้หน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยรับสมัครและหน่วยเลือกตั้ง โดยให้ส่งใบสมัครที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ในเวลาทำการสหกรณ์เพื่อคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้สมัคร และดำเนินการต่อไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์. 044-141753-6 โทรสาร. 044-141757 ผู้ประสานงาน ศิริลักษณ์ สมเทพ 062-2755054

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment