ประชาสัมพันธ์ 0549

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้งว่า กรมฯ จะดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ คุณผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา หรือคุณไกรฤกษ์ ฤกษ์ดี หมายเลขโทรศัพท์. 0-2642-4339 ต่อ 315

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment