ประชาสัมพันธ์ 0554

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง ทิศทางการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา     09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการ คณาจารย์หลักสูตรเซรามิกส์และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์./โทรสาร. 055-267124 หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี 09-5624-9149

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment