ประชาสัมพันธ์ 1534

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   มีกำหนดจัดอบรม ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร  รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop) อบรมระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา และ 2. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 รุ่นที่ 4 (Business Continuity Management Standard) อบรมระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามวัน และเวลาข้างต้น โดยพิจารณารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.NSTDAacademy.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หมายเลขโทรศัพท์ 0-2644-8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์) และ 81892 (คุณเมธภัค)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

 

Leave a Comment