ประชาสัมพันธ์ 1535

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ต่างๆ ในปี 2563 ดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน) 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management       Unit-PMU) วันที่ 7-8 กันยายน 2563 (2 วัน) 3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 10-11 กันยายน 2563 (2 วัน) และ 4. การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 (3 วัน) ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ยกเว้นในหลักสูตรที่ 2 บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ websit ของสมาคม “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมส่งเสริมการวิจัย โทรศัพท์. 02-579-1336 มือถือ 081-3033-127 , 081-869-2370

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment