ประชาสัมพันธ์ 1536

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” UGP รุ่นที่ 28

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการประสานและส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดจัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่นที่ 28 สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขึ้น รวม 6 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 และ 16-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร รับสมัครจำนวน 25 ท่าน ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท /ท่านไม่รวมค่าที่พัก สถาบันฯ ใครขอประชาสัมพันธ์ และสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 02-126-7632-34 ต่อ (101 คุณฉันทลักษณ์) และ (108 คุณจริยา)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment