ประชาสัมพันธ์  1831

เรื่อง ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม

ด้วยสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2563 ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบันทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านให้การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามปฏิทินที่แนบ สามารถดูรายละเอียดสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ training.mut@gmail.com ID line:@muttraining หรือโทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment