การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ชั้น ๓ อาคาร ๓๖
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment