ประชาสัมพันธ์ 2265

เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำ พ.ศ. 2563

ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่าน พร้อมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคเงิน โดยแสดงความจำนงได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย                ราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่นอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน 2563 วัดพระประโทณเจดีย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โทรศัพท์. 02-1601-216

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment