ประชาสัมพันธ์ 2290

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ : โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติการ และบำรุงรักษา

ด้วยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดให้มีสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ : โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติการ และบำรุงรักษา ระหว่างวันที่                 19-21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประสานงาน IEEE PES บริษัทเทคโนโลยี มีเดีย จำกัด โทรศัพท์. 0-2354-5333 ต่อ 500 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment