ประชาสัมพันธ์ 2293

เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 รุ่นที่ 1”

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 รุ่นที่ 1” เพื่ออบรมการจัดการระบบสารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 ให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการให้ตรงตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของ TCI กำหนดจัดในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าลงทะเบียน รายละ 3,200 บาท ในการนี้ คณะ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว แก่คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://huso.vru.ac.th/โทรศัพท์. 06-4958-4951 นายกฤตนันท์ ในจิต (ผู้ประสานงาน)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment