วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วะยะลุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ไกร วรรณตรง อ.ดร.ชลิตา แก้วบุตรดี เข้าร่วมโครงการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2566 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment