วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีฯ ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอนและสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment