วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565
โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 24,31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment