วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
พ.อ.ท. ผศ. ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565
โดยจัดขึ้นวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566และวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 36303

Leave a Comment