รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ในการณ์นี้ สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต และคณบดีที่ดำรงตำแหน่งใหม่ ในการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment