วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/EDCbtrYZ2W9FgXLY7

Leave a Comment