21 กรกฎาคม 2561 นายอิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment