รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานที่ประชุมเรื่องการเตรียมพร้อมงานประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

Leave a Comment