คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นประธานกรรการในการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล เชนะโยธิน ดร.วิรศรา เชนะโยธิน เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม เป็นเลขานุการ และ ดร.สุพัตรา วะยะลุน ผู้ช่วยเลขานุการ
https://photos.app.goo.gl/2ybF4Y8thktokDvdA

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018

 

Leave a Comment