วันที่ 4 กันยายน 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานศึกษาศึกษา “หลักสูตรนิวแมติกซ์ไฮโดริกส์ และหลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์ ” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์บัญชาชื่นจิต เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหารอาจารย์จิระวัฒน์ รักการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ครู นักเรียน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ให้การต้อนรับในโครงการอบรมครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนที่น่ารักของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล พร้อมด้วย ทีมงานวิทยากร งานบริการวิชาการ อาจารย์ บุคลาคร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้น
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/mFC4kf6RQgHhL2V1A

 

 

วันที่ 4 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018

Leave a Comment