รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดี ประธานที่ประชุม เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม1 ชั้น5 อาคาร36

 

 

Leave a Comment