ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา นส.นลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ หัวหน้างานฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ลงพื้นที่สำรวจความต้องการในกิจกรรมพัฒนายกระดับโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน เข้าสู่มาตรฐานตามที่ธนาคารกำหนด ภายใต้ความรับผิดชอบ หน่วยพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 3 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสินภาค 12 กับกลุ่มท่องเที่ยวหมู่บ้านโพธิ์กอง ทั้ง 5 ฐาน เพื่อสำรวจความต้องการของกลุ่ม เพื่อผลักดันและยกระดับโฮมสเตย์ และท่องเที่ยวชุมชนระดับตำบลตามที่ธนาคารกำหนด 6 มาตรฐาน ณ ศูนย์ท่องเที่ยวหมู่บ้านโพธิ์กอง ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Read More