ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และเป็นประธานในพิธีปิด “กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบรังไหมแบบควบคุมอุณหภูมิและเครื่องผลิตเส้นไหมทอมือพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร” หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์และคณะ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564 (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ) จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read More