ข่าว 3032

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ด้วยวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดจัดโครงการ ดังนี้

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562

2.โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2562

มีค่าลงทะเบียโครงการละ 3,5000 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\\umdc.tsu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment