ประชาสัมพันธ์ 3062

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีนโยบายในการสืบสานงานพระศาสนาเป็นนโยบายสำคัญ โดยจัดทอดถวาย ณ วัดป่าเหียงหนองพญาพรหม ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์. 02-577-1028 ต่อ 101

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment