ประชาสัมพันธ์ 1576

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง จังหวัดสุรินทร์พิจารณาเห็นว่า โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังกล่าว เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  จึงขอให้ท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมกันประชาสัมพันธ์ โดยการปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th/หรือสแกน QR Code ที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โทรศัพท์. 0-4451-6075

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment