ประกาศ1645

เรื่อง แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี

ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่   ทั่วราชอาณาจักร  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

  1. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ โดยให้หน่วยงานพิเศษปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  2. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  3. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆ การขนส่งสาธารณะ การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า มาตรการป้องกันโรค การรักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค และการประสานงาน เป็นต้น
  4. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการร์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และมาตรการป้องกันโรคสำคัญผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  5. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  6. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้พิจารณา ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการประกาศ ข้อกำหหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี และแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment