ประชาสัมพันธ์  1646

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ขึ้น เป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม                  ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” รายละเอียดสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน และเชื่อมต่อเว็บไซต์ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทรศัพท์. 0-2561-2445 ต่อ 515-519 ผู้ประสาน 1.คุณธนาเอก แปลงกาย 2. คุณนิราภรณ์  ขันตี และ 3. คุณกนกรัตน์  หนูสวัสดิ์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment