ประชาสัมพันธ์  1647

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์” รุ่น 2

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงระบบวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแนะนวัตกรรม (อว.) โดยกำหนดระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มีผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block grant) และมีความต่อเนื่อง (Multi-year) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program based) จึงกำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถลบริหารโปรแกรมวิจัยแนะนวัตกรรมผ่านเครื่องมือบริหารงานวิจัยที่ถูกออกแบบกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ

ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน 1,800 บาท และสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th/web/ok3r2 และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา  มาสมบูรณ์  โทรศัพท์. 02-126-7632-34 ต่อ 110 อีเมล์ patchaya@knit.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

 

Leave a Comment