โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ด้วยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้และนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ด้วยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020

Leave a Comment