ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การแข่งขันหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ สั่งการด้วยระบบ IIOT ในการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Leave a Comment